Commissions

 I create various paintings including nature, landscapes, portraits, and abstract art using oil, watercolor, pastel, and more.

Unë krijoj piktura të ndryshme, duke përfshirë natyrën, peizazhet, portretet dhe artin abstrakt, duke përdorur vaj,akrilik, pastel dhe më shumë.

The dimensions of my paintings vary based on the project’s nature and client requests.

Dimensionet e pikturave të mia ndryshojnë në bazë të natyrës së projektit dhe kërkesave të klientit.

Prices are based on the time, size, and materials used, along with any specific client requirements.

Çmimet bazohen në kohën, madhësinë dhe materialet e përdorura, së bashku me çdo kërkesë specifike të klientit.

Yes, I accept custom commissions. You can contact me with your ideas, and we can discuss the details.

 Po, unë pranoj porosi të personalizuara. Mund të më kontaktoni me idetë tuaja dhe ne mund të diskutojmë detajet.

The process involves discussing your ideas, agreeing on dimensions and materials, setting a timeline, and finalizing the price. I provide updates throughout the creation process.

Procesi përfshin diskutimin e ideve tuaja, dakordimin për dimensionet dhe materialet, vendosjen e një afati kohor dhe finalizimin e çmimit. Unë ofroj përditësime gjatë gjithë procesit të krijimit.

The time required to complete a painting varies based on its complexity and size. Typically, it can take from a few weeks to a couple of months.

 Koha e nevojshme për të përfunduar një pikturë ndryshon në varësi të kompleksitetit dhe madhësisë së saj. Zakonisht, mund të zgjasë nga disa javë deri në disa muaj.

Yes, I offer international shipping. Shipping costs and times vary depending on the destination.

 Po, unë ofroj dërgesa ndërkombëtare. Kostot dhe koha e dërgesës ndryshojnë në varësi të destinacionit.

Due to the custom nature of the artwork, all sales are final. However, I strive to ensure customer satisfaction and will address any concerns.

 Për shkak të natyrës së personalizuar të artit, të gjitha shitjet janë përfundimtare. Megjithatë, unë përpiqem të siguroj kënaqësinë e klientit dhe do të trajtoj çdo shqetësim.

GET IN TOUCH

×